Palvelumme

Miten voimme palvella?

Yhtiöoikeus

Avustamme yrityksiä kaikissa lakiasioissa niiden toiminnan kaikissa vaiheissa. Palvelumme kattavat kaikki asiat yrityksen perustamisesta yhtiöoikeudellisiin erityiskysymyksiin ja ongelmatilanteisiin saakka. Asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa pirkanmaalaisista pk-yrityksistä. Lisäksi asiakkainamme on huomattava määrä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.

Pyrimme aina yksittäistä asiaa ratkaistaessa löytämään ratkaisun, joka on tarkoituksenmukainen asiakkaan liiketoiminnan kannalta. Monesti asiakassuhteemme perustuvatkin pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka avulla tunnistamme paremmin kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toimintaympäristön.

Erityistilanteissa annettavan neuvonnan lisäksi laadimme asiantuntemuksella ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti kaikki yritystoiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat, kuten yhtiösopimukset, yhtiöjärjestykset sekä osakassopimukset. Yritysten ja niiden liiketoiminnan osto sekä myynti, sulautumiset, jakautumiset ja muut yritysjärjestelyt sekä niihin liittyvä verosuunnittelu kuuluvat toimistomme osaamisalueeseen.

Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

Erityisesti yritysten toimintaympäristö muodostuu oikeuksien ja niitä vastaavien velvoitteiden verkostosta. Oikeudet ja velvoitteet perustuvat yleensä erilaisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin. Asianajajillamme on laaja kokemus ja hyvä tuntemus erilaisista sopimusoikeudellisista kysymyksistä.

Yritysten oikeudelliseen vastuuseen liittyvät ongelmat ovat nousseet viime aikoina yhä keskeisempään asemaan. Asianajajamme pystyvät havaitsemaan oikeudelliseen vastuuseen liittyvät mahdolliset riskit jo ennakolta. Näiden riskien tunnistaminen on välttämätöntä, jotta riskit kyetään hallitsemaan jo sopimusta tehtäessä ja erityisesti myöhemmin sopimusta täytäntöönpantaessa.

Pitkäaikainen yhteistyö asiakkaidemme kanssa auttaa asianajajiamme ymmärtämään kunkin asiakkaan liiketoimintaa. Näin voimme entistä tehokkaammin edistää näiden tavoitteiden saavuttamista myös erilaisten sopimusmenettelyjen avulla.

Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisten sopimusten laadinnassa. Usein on järkevää kääntyä puoleemme jo neuvotteluvaiheessa, jolloin voimme varmistaa asiakkaan tavoitteiden mukaisen ja oikeudellisesti turvallisen lopputuloksen toteutumisen.

Asianajajamme ovat luonnollisesti asiakkaidemme käytössä myös silloin, kun sopimuksen ehtoja on rikottu. Erilaisten vaatimusten esittäminen edellyttääkin yleensä nopeaa reagointia sopimusrikkomusten yhteydessä.

Maksukyvyttömyys

Joskus yritystoiminta ei onnistu suunnitelmien mukaisella tavalla. Yrityksen taloudellista tilaa voidaan yrittää parantaa joko vapaaehtoisen saneerausmenettelyn tai yrityssaneerauslain mukaisen menettelyn avulla. Mikäli saneeraustoimenpiteet eivät riitä parantamaan yrityksen taloudellista tilaa, on edessä konkurssimenettely.

Asianajajillamme on laaja luottamus julkisyhteisöjen, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden yksityisten velkojien joukossa. Tämän johdosta toimimme jatkuvasti eri rooleissa konkurssimenettelyn kaikilla osa-alueilla. Lisäksi meillä on pitkäaikainen kokemus yrityssaneerauslain mukaisista selvittäjän tehtävistä. Kokemus on olennainen edellytys tehokkaaseen ja menestyksekkääseen asioiden hoitamiseen ja erityisesti maksukyvyttömyystilanteisiin valmistautumiseen joko velkojan tai velallisen puolella.

Hoidamme ammattitaidolla myös maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvät takaisinsaanti- ja muut oikeudenkäynnit.

Työoikeus

Henkilöstö on monesti tärkein yksittäinen asia yritysten toiminnan kannalta. Onnistunut henkilöstöpolitiikka ja erityisesti henkilöstöasioiden asianmukainen hoitaminen on välttämätöntä yritysten häiriöttömälle liiketoiminnalle. Työoikeudelliset asiat aiheuttavatkin usein tarpeettomia ongelmia.

Työoikeudelliset toimeksiannot ovat keskeistä työtämme. Laajan kokemuksemme perusteella hoidamme asiantuntevasti erilaisten työoikeuteen liittyvien asioiden suunnittelun ja toteuttamisen. Osaamisalueemme kattaa myös työsopimussuhteen päättämistilanteisiin ja henkilöstön vähentämiseen liittyvät asiat kuten esimerkiksi yhteistoimintamenettelyt.

Olemme avustaneet myös työntekijöitä heidän työsuhteensa laittomiin päättämisiin liittyvissä asioissa ja muissa ongelmatilanteissa.

Tarvittaessa edustamme asiakkaitamme myös muissa työsuhteisiin liittyvissä riita- sekä työturvallisuusasioissa.

Kiinteistöoikeus, asuminen ja rakentaminen

Kiinteistö- ja rakennusoikeudellisia ongelmatilanteita esiintyy yhä useammin. Myös näihin asioihin liittyvät riskit tiedostetaan nykyisin entistä paremmin.

Kiinteistön kaupassa myyjän vastuu kauppaan vaikuttavien tietojen antamisesta sekä erityisesti antamiensa tietojen oikeellisuudesta on nykyisin yhä korostuneempaa. Lisäksi erilaiset aliurakointijärjestelyt ovat yleistyneet rakennusalalla merkittävästi . Rakennusurakoiden jakautuminen yhä useammalle aliurakoitsijalle on tehnyt tilaajien ja urakoitsijoiden välisistä sopimus- ja vastuusuhteista yhä monimutkaisempia. Niinpä erilaisilla rakentamista koskevilla sopimuksilla on entistä suurempi merkitys osapuolten oikeudelliselle asemalle.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa rakentamiseen, asuntoihin, kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Osallistumme asiakkaidemme avustajina rakentamista ja maankäyttöä koskeviin neuvotteluihin. Lisäksi avustamme asiakkaitamme rakentamista ja maankäyttöä koskevien sopimuksien ja muiden asiakirjojen laatimisessa.

Asianajajamme avustavat asiakkaitamme myös rakentamiseen, maankäyttöön sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Perintöoikeus

Perintöasioihin kannattaa varautua jo ennakolta. Laadimme asiakkaille testamentteja ja neuvomme perintöoikeudellisissa asioissa. Elinaikana annettavat lahjat (ennakkoperinnöt) ovat usein hyvä tapa minimoida tulevaa perintöverotusta ja opastamme myös näissä asioissa sekä laadimme tarvittavat asiakirjat.

Hoidamme perunkirjoitukset ammattitaidolla ja teemme perinnönjakokirjoja osakkaiden pyynnöstä silloin, kun jaosta päästään sopimukseen. Riitaisessa tapauksessa tai jonkun osakkaan ollessa passiivinen kuolinpesään tarvitaan yleensä oikeuden määräämä pesänselvittäjä ja/tai -jakaja. Toimistomme asianajajilla on pitkä kokemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävistä ja olemme käytettävissä myös niihin.

Avioliitto, rekisteröity parisuhde, avoliitto ja lapset

Yhteisen talouden purkautumiseen joko avioeron tai avoliiton päättymisen seurauksena voi liittyä monenlaisia oikeudellisia ongelmia. Omaisuuden jakamiseen liittyvillä ratkaisuilla on usein huomattava taloudellinen merkitys eroaville puolisoille. Etukäteen asioihin on mahdollisuus varautua avioehtosopimuksella tai testamentilla. Näiden asiakirjojen laatimisesta asianajajillamme on vankka kokemus.

Omaisuuden jakoon ei aina liity erimielisyyttä ja asianajajamme laativat osituskirjoja sovinto-osituksessa tai omaisuuden erottelussa. Riitaisissa tapauksissa avustamme asiakkaitamme omaisuuden jaossa tai toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana. Toimistomme asianajajilla on pitkä kokemus pesänjakajan tehtävistä omaisuuden osituksessa ja erottelussa.

Hoidamme ammattitaidolla myös lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä asioita.

Riitojen ratkaisu

Asianajajillamme on laaja kokemus erilaisten siviilioikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta. Olemme onnistuneet ratkaisemaan merkittävän osan asiakkaidemme ja heidän vastapuolensa välisistä riidoista neuvottelemalla. Tämä on usein nopein ja taloudellisesti järkevin tapa toimia riitatilanteessa. Jos sopua ei synny, on tuomioistuinprosessi usein ainoa vaihtoehto. Riitatilanteissa pyrimme aina saavuttamaan päämiehemme kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen joko sovinnon tai oikeudenkäynnin kautta.

Yleisten tuomioistuinten lisäksi toimimme myös erityistuomioistuimissa kuten markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa, vakuutusoikeudessa ja erilaisissa muutoksenhakulautakunnissa.

Asianajajamme esiintyvät säännöllisesti asiamiehinä välimiesmenettelyissä. Heillä on kokemusta ja erityistä asiantuntemusta myös välimiehenä toimimisesta.

Tuomioistuin- ja välimiesmenettelyn lisäksi avustamme asiakkaitamme sovitteluun liittyvissä asioissa. Osa toimistomme asianajajista on myös Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita.

Rikosoikeus

Lakimiehillämme on kokemusta vaikeidenkin rikosasioiden hoitamisesta. Olemme avustaneet niin rikoksesta epäiltyjä kuin rikoksen uhrejakin. Etenkin rikoksesta syytetyn oikeusturva edellyttää tavallisesti asianajajan apua sekä esitutkintavaiheessa että varsinaisessa tuomioistuinkäsittelyssä.

Rikoksen uhri eli asianomistaja tarvitsee usein asiantuntevaa apua vahingonkorvausvaatimusten ja syyttäjän vaatimuksista poikkeavien rangaistusvaatimusten esittämiseen. Tarvittaessa laadimme myös tutkintapyyntöjä asiakkaidemme puolesta. Laadimme päämiehiemme puolesta korvausvaatimukset oikeudelle sekä avustamme heitä rikosoikeudenkäynneissä käräjäoikeuksissa ja muissa oikeusasteissa.

Rikoksesta syytetyllä on joissakin tapauksissa varallisuudestaan riippumatta oikeus saada puolustaja asiaa ajamaan valtion varoin. Muussa tapauksessa rikoksesta epäilty tai syytetty voi saada tilanteesta riippuen julkista oikeusapua. Lakimiehemme selvittävät tapauskohtaisesti mahdollisuudet julkisen puolustuksen tai oikeusavun saantiin.

Yhtiöoikeus

Lue lisää

Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

Lue lisää

Maksukyvyttömyys

Lue lisää

Työoikeus

Lue lisää

Kiinteistöoikeus, asuminen ja rakentaminen

Lue lisää

Perintöoikeus

Lue lisää

Avioliitto, rekisteröity parisuhde, avoliitto ja lapset

Lue lisää

Riitojen ratkaisu

Lue lisää

Rikosoikeus

Lue lisää

”Kokonaisvaltaista palvelua yrityksille ja yksityishenkilöille”

Yrityksemme esiteltynä

Pirkanmaalaista asianajotoimintaa Tempon talossa yli 40 vuotta

Asianajotoimisto Tempo Oy palvelee niin yhtiöitä ja yhteisöjä kuin yksityisiäkin henkilöitä. Asianajotoimintaa Asianajotoimisto Tempo Oy:n tiloissa on harjoitettu jo yli 40 vuotta.

Toimistomme ammattitaitoiset asianajajat ja muu henkilökunta on käytettävissänne kaikissa oikeudellisissa asioissa.

Tärkeitä osaamisalueitamme ovat pk-yritykset, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja rakentaminen. Meitä lähellä olevia toimialoja ovat sopimusoikeus, konkurssit, yrityssaneeraukset ja työoikeus. Toimeksiantomme kattavat myös perinteiset perhe-, jäämistö- ja rikosoikeuden.

Toimistomme on The European Network -jäsen, jossa on jäseninä asianajotoimistoja kolmestatoista Euroopan maasta ja jäsenmäärä lisääntyy tulevaisuudessa edelleen. Tätä kautta toimistollamme on nopeat ja luotettavat yhteydet eurooppalaisiin asianajotoimistoihin.

Ajankohtaista

Henkilöstöuutisia

3.3.2021

Toimistossamme on aloittanut maaliskuun alussa lakimiesharjoittelijana Kristina Holmqvist. Kristina opiskelee työnsä ohella oikeustiedettä Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä. Hän avustaa asianajajiamme eri toimeksiantojen hoitamisessa, mutta erityisesti hän keskittyy perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin. Myös hänen työn alla oleva pro gradu-tutkielmansa liittyy aihepiiriin, sillä se käsittelee uutta lapsenhuoltolakia erityisesti sateenkaariperheiden näkökulmasta. Ennen Tempoon siirtymistään Kristina on työskennellyt pankissa, asianajotoimistossa ja eri virastoissa.

Hanna Räihä-Mäntyharjusta Asianajajaliiton puheenjohtaja

12.6.2020
Asianajajaliitolla on uusi puheenjohtaja! Tänään 12.6.2020 pidetty Asianajajaliiton valtuuskunnan kokous on valinnut Tempon osakkaan, asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharjun Asianajajaliiton puheenjohtajaksi tulevalle kaksivuotiskaudelle.
Paljon onnea Hanna ja menestystä tulevalle kaudelle!

Koronaviruksen aiheuttama lomautustarve – työnantajan lyhyt muistilista

16.3.2020

Vilkkaasti levinnyt koronavirus on useilla aloilla johtanut kysynnän ja asiakasvirtojen hiljenemiseen sekä tuotannon häiriintymiseen tai jopa pysähtymiseen. Työnantajalle voi vallitsevassa tilanteessa syntyä tarve lomauttaa työntekijöitään. Tässä jutussa käydään lyhyesti läpi lomautuksiin liittyvät toimintaohjeet yleisellä tasolla. Jokainen tilanne on kuitenkin aina omansa ja työsuhteisiin sovellettavissa työehtosopimuksissa voi olla työsopimuslaista poikkeavia määräyksiä esimerkiksi lomautusilmoitusajoista. Lomautuksiin liittyvät kysymykset onkin hyvä käydä läpi asiantuntijan kanssa.

Yksipuolinen lomauttaminen

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän yksipuolisella päätöksellään, jos työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän myös, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Työnantajan tulee ns. pakkolomautustilanteessa noudattaa työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa säädettyjä vähimmäisehtoja lomautuksen perusteesta ja lomautusilmoitusajoista. Työsopimuslain mukaan lomautusilmoitus on annettava työntekijälle 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä. Jos yrityksellä on sellaisia määräaikaisia työntekijöitä, jotka eivät työskentele vakituisen työntekijän sijaisena, voi kyseeseen tulla työsopimuslain 2:12 §:n mukainen tilanne. Työnantajalla on tuolloin palkanmaksuvelvollisuus enintään 14 päivältä, jos työn tekeminen estyy työpaikkaa kohdanneesta työntekijästä ja työnantajasta riippumattomasta syystä eli esimerkiksi viranomaisen sulkemismääräyksestä.

Tarvitseeko työnantajan käydä läpi yhteistoimintaneuvottelut?

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa yrityksissä (säännöllisesti vähintään 20 työntekijää) tulee ennen lomauttamista neuvotella suunnitelluista lomautuksista yhteistoimintalain mukaisesti.

Mikäli työnantajan harkitsemat lomauttamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, vähimmäisneuvotteluaika on 14 päivää. Jos taas työnantajan harkitsemat 90 päivää pidemmät lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, vähimmäisneuvotteluaika on kuusi viikkoa.

Edellä selostetut vähimmäisneuvotteluajat tarkoittavat käytännössä sitä, että työnantajan on ensiksi täytettävä yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite ja tämän jälkeen noudatettava myös lomautusilmoitusaikaa. Neuvotteluosapuolet voivat kuitenkin sopimuksella poiketa neuvotteluvelvoitteen kestosta. Huomattava on, että työnantajan selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä ei ole lomautusilmoitus vaan lomautusilmoitus tulee antaa työntekijälle pääsääntöisesti henkilökohtaisesti.

Työnantaja voi poikkeuksellisesti lomauttaa työntekijän ilman sitä edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- ja palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä. Poikkeusmenettely voi tulla kyseeseen esimerkiksi palvelutoiminnan laajan keskeytymisvaaran vuoksi.  Työnantajan on kuitenkin viivytyksettä käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut, kun näitä poikkeuksellisia perusteita ei enää ole.

Sopimusperusteinen lomauttaminen

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Osapuolet voivat tällöin poiketa monista lomauttamista koskevista vähimmäisehdoista eikä osapuolten tarvitse noudattaa esimerkiksi lomautusilmoitusaikoja. Myös määräaikaisen työntekijän kanssa voidaan sopia lomauttamisesta. Sopimusperusteisen lomautuksen etuna onkin, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomautuksen alkamisesta hyvinkin joustavasti. Sopimukseen perustuvan lomautuksen on aina oltava määräaikainen.

UPM ja OpusLex-asianajotoimistot yhteistyöhön metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa

4.3.2020
Yhdessä OpusLex-asianajotoimistojen verkoston kanssa olemme aloittaneet yhteistyön UPM:n kanssa liittyen metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin.
Yhteistyön kautta tarjoamme yhdessä UPM:n kanssa asiantuntemuksen kaikkiin metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin liittyviin kysymyksiin. Juridiset kysymykset liittyvät useimmiten perintö- ja vero-oikeuteen. Tämän yhteistyön myötä kartoitetaan ensin perheen tavoitteet ja tarpeet, jonka jälkeen annetaan ehdotus toimintavaihtoehdoista. Tämän jälkeen laaditaan tarvittavat asiakirjat ja metsänomistaja saa järjestelyn avaimet käteen -periaatteella. Käytössäsi on näin ollen parhaat asiantuntijat usein tunteita herättävään ja joskus monimutkaiseenkin järjestelyyn.

 

Tempon uusi toimipiste Hämeenlinnassa

15.1.2020

Toimistomme on avannut toimipisteen Hämeenlinnaan. Toimipisteessä päävastuullinen Tempon tekijä on asianajaja Teija Saraste. Teijalla on vahva kokemus paikallisesta elämästä ja yksityisten sekä yritysten olosuhteista Hämeenlinnassa.

 

Toimipisteemme sijaitsee Crazy Town -yhteisössä Hämeenlinnan ydinkeskustassa, Business Park Parkissa, osoitteessa Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna.

Tutustu työntekijöihin

”Toimistomme on euroopanlaajuisen
The European Network -yhteistyöverkoston jäsen.”

Henkilökunta

Tempon tekijät

Janne Vuorilahti

Janne Vuorilahti on toiminut asianajajan tehtävissä vuodesta 1993 lähtien. Tempossa ja sitä edeltäneissä asianajotoimistoissa Vuorilahti on työskennellyt 1997 lähtien. Hän on vastannut PK-yritysten sopimusasioista laaja-alaisesti ja hoitanut niihin liittyviä toimeksiantoja sekä yleisissä tuomioistuimissa että välimiesoikeudessa.

Insolvenssiasiat ovat yksi Vuorilahden päätoimialoista. Vuorilahdella on ollut useita luottamustehtäviä Suomen Asianajajaliitossa. Hän on toiminut Suomen Asianajajaliiton Hämeen osaston puheenjohtajana. Hän on toiminut Suomen Asianajajaliiton hallituksessa 2014-2017.

Vuorilahti on myös Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen.

Erikoisalueet sopimusoikeus, yritysjuridiikka, insolvenssiasiat, välimiesmenettely

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen kandidaatti 1992
Varatuomari 1993
Asianajaja 1996

Työkokemus:

Hämeenlinnan seudun Osuuspankki, pankkilakimies 1992
Orimattilan tuomiokunta, notaari 1992-1993
Asianajotoimisto Ratia & Pohja Oy, Lahti, avustava lakimies, asianajaja 1993-1997
Asianajotoimisto Paldanius & Mäkelä Oy, Tampere, avustava lakimies, asianajaja 1997-2001
Asianajotoimisto Paldanius & Mäkelä Oy, osakas ja hallituksen jäsen 2002-
Asianajotoimisto Tempo Oy (ent. Asianajotoimisto Paldanius & Mäkelä Oy), toimitusjohtaja 2010-

Luottamustehtävät:

Suomen Asianajajaliiton Hämeen osasto, hallituksen jäsen, puheenjohtaja 2000-2014
Suomen Asianajajaliiton hallitus, varajäsen 2012-2013
Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsen 2014-2017

Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi, saksa

Jarkko Lehtokannas

Jarkko Lehtokannas on työskennellyt Asianajotoimisto Tempossa ja sitä edeltäneissä asianajotoimistoissa vuodesta 2007 lähtien. Toimiston osakkaaksi hänet on kutsuttu 2012. Lehtokannas vastaa päätoimialanaan asiakkaidemme kiinteistöoikeuteen ja rakentamiseen liittyvistä toimeksiannoista. Hän hoitaa niihin liittyviä toimeksiantoja säännöllisesti myös yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesoikeudessa. Lehtokannas toimii myös käräjäoikeuden määräämänä pesänhoitajana ja selvittäjänä yritysten konkurssi- ja saneerausmenettelyissä.

Lehtokannas toimii päätyönsä ohella Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontalakimiehenä.

Erikoisalueet sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kiinteistöoikeus ja rakentaminen, yhtiöoikeus, työoikeus ja insolvenssioikeus

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen kandidaatti 2007

Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

Hanna Räihä-Mäntyharju

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

Hanna Räihä-Mäntyharjun erikoistumisalueena ovat perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus sekä sovittelu, välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hanna Räihä-Mäntyharjulla on vankka kokemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävistä. Hän on saanut Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen ja hän on toiminut välimiehenä. Hanna Räihä-Mäntyharju on myös kokenut luennoitsija ja kouluttaja.

Hanna Räihä-Mäntyharjulla on ollut ja on edelleen lukuisia luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa. Tällä hetkellä hän toimii mm. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana.

Erikoisalueet perheoikeus, perintöoikeus, sopimusoikeus, oikeudenkäynnit, välimiesmenettely ja sovittelu

Katso CV

Koulutus:

HHJ-koulutus 2007 (hyväksytty hallituksen jäsen), Oulun kauppakamarin Kajaanin kauppakamari-osasto ja Kainuun Etu Oy
Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Yritystalouden perusopintokokonaisuus (16 ov) 1998, Joensuun yliopiston vaatimusten mukaan, Kainuun kesäyliopisto
Varatuomari, Kajaanin käräjäoikeus 1997
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1995

Työkokemus:

Asianajotoimisto Tempo Oy, asianajaja 2013-, osakas 2014-
Asianajotoimisto Botnia Oy, asianajaja ja osakas 2009-2013, hallituksen puheenjohtaja 2011-2013
Asianajotoimisto Räihä Ky, asianajaja ja yrittäjä 2002-2009
Asianajotoimisto Pekka Räihä Ky, avustava lakimies 1997-2000, asianajaja 2000-2001

Luottamustehtävät:

- Suomen Asianajajaliitto, lukuisia luottamustehtäviä, mm. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja 2020-, varapuheenjohtaja 2016-2020, Hämeen osaston hallituksen puheenjohtaja 2015 - 2016 , Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsen 2010-2013, IT-valiokunnan puheenjohtaja 2010-2013, CCBE:n valtuuskunnan jäsen 2010-2013 ja puheenjohtaja 2013, asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2013-2016, hallituksen varajäsen 2008-2009, asianajosihteeripäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 2007-2013, eettisen valiokunnan jäsen 2007-2016, asianajajatutkintoa uudistaneen työryhmän jäsen, Oulun osaston hallituksen puheenjohtaja 2004-2008, valtuuskunnan jäsen 2004-2008, valtuuskunnan menettelytapavaliokunnan jäsen 2004-2008, oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen 2005-2007
- Kainuun Yrittäjät ry, hallituksen jäsen 2007-2009
- Kajaanin Yrittäjät ry, hallituksen jäsen 2006-2009, sihteeri 2006-2009
- Kajaanin Yrittäjänaiset ry, hallituksen varapuheenjohtaja 2006-2009, 60-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja 2006-2007
- Kainuun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2006-2010
- Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kainuun osasto ry, hallituksen jäsen 1996, sihteeri-rahastonhoitaja 1997-1999, 70-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja 2006-2008
- Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto, hoitokunnan jäsen 2006-2009
- Kainuun korkeakouluyhdistys ry (ylläpitää kesäyliopistoa), hallituksen jäsen 1998-2007, varapuheenjohtaja 2003-2007

Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi

Tapio Pihlaja

Tapio Pihlajan erikoistumisalueena ovat erityisesti kiinteistöihin, asumiseen, sekä rakentamiseen liittyvät toimeksiannot, sekä oikeudenkäynnit. Lisäksi Pihlajalla on kokemusta mm. vahingonkorvaus- ja insolvenssiasioista. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi Pihlaja on hyväksytty vuonna 2015.

Erikoisalueet sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kiinteistö-, ja insolvenssiasiat, sekä oikeudenkäynnit

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen maisteri 2011

Työkokemus:

Asianajotoimisto Tempo Oy, asianajaja, 2016 -
Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy, asianajaja 2013 – 2016
Svea Perintä Oy, lakimies 2011 - 2013


Luottamustehtävät:Kielitaito:

Suomi, englanti

Pekka Warjus

Pekka Warjuksen työuraan ovat kuuluneet mm. Oy Tampella Ab ja Metsä Group. Hän on toiminut yrityslakimiehenä yli 20 vuoden ajan vastuualueenaan yrityksen lakiasiat maailmanlaajuisesti. Uransa aikana hän on ollut mukana lukuisissa yrityskaupoissa ja -järjestelyissä Suomessa ja yli 20 eri maassa. Hän on vastannut yritysten sopimusasioista ja selvitellyt niihin liittyviä riitaisuuksia.

Warjus on hankkinut erityisosaamista yrityksen kiinteistö- ja ympäristölupa-asioissa sekä toiminut asunto- ja rakennushankkeissa juridisena neuvonantajana. Hän on toiminut yrityksen eri tehtävissä USA:ssa 5 vuoden ajan. Veroasioihin Warjus on perehtynyt yrityksen veroasioista vastaavana päällikkönä.

Warjus on Tampereen kauppakamarin finanssivaliokunnan jäsen sekä International Fiscal Association -veroasiantuntijajärjestön jäsen.

Erikoisalueet yritysjuridiikka, sopimusoikeus, verotus, yritysjärjestelyt ja ympäristöoikeus

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen kandidaatti 1975
Varatuomari 1979
Ekonomi 1979
Asianajaja 2009

Työkokemus:

Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy 2008-2014, asianajaja, Tampereen yksikön johtaja
Asianajotoimisto Smith, Gambrell & Russell, Atlanta, Georgia, USA, vieraileva asianajaja 2008
Metsä Group, konsernin yhtiölakimies 1992-2007
Tampella konserni, lakimies, veroasiainpäällikkö 1979-1986
Tampella konserni, tytäryhtiön (USA) talousjohtaja, toimitusjohtaja 1986-1992

Luottamustehtävät:

Tampereen kauppakamari, laki- ja verovaliokunta 1998-2014, finanssivaliokunta 2015-
Suomalais-amerikkalainen kauppakamari USA, Atlanta, hallituksen jäsen 1986-1991
Tammerkosken nuorkauppakamari ry., jäsen, phj 1985

Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi, saksa, espanja

Teija Saraste

Teija Sarasteella on pitkä kokemus mm. perhe- ja perintöoikeudesta, kiinteistöoikeudesta ja insolvenssioikeudesta. Toimistossamme Sarasteen vastuualueena on erityisesti perhe- ja perintöoikeus ja hän toimii myös pesänselvittäjänä ja -jakajana.  Saraste hoitaa lisäksi oikeudenkäyntejä ja on saanut Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

Katso CV

Koulutus:

Asianajaja 2008
Varatuomari 2004
Oikeustieteen maisteri 2002

Työkokemus:

Asianajotoimisto Tempo Oy, 2019-
Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy, 2010-2018
Asianajotoimisto Leena Kenttämies, 2004-2010


Luottamustehtävät:

Suomen Asianajajaliiton Hämeen osasto, hallituksen jäsen 2018-
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto ry:n puheenjohtaja 2017-


Kielitaito:

suomi, englanti

Iiris Härmä

Iiris Härmä on työskennellyt Asianajotoimisto Tempon palveluksessa vuodesta 2014 lukien. Härmä on saanut varatuomarin arvonimen suoritettuaan tuomioistuinharjoittelun Pirkanmaan käräjäoikeudessa vuonna 2017. Härmän erikoistumisalueena ovat erityisesti työoikeuteen ja sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvät toimeksiannot sekä oikeudenkäynnit niin riita- kuin rikosasioissa.

Erikoisalueet työoikeus, sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen maisteri 2013

Työkokemus:

Auskultointi Pirkanmaan käräjäoikeudessa 1.12.2016 -30.11.2017
Asianajotoimisto Tempo Oy, lakimies 2014-
Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy 2014
Asianajotoimisto Ferenda Oy, lakimiesharjoittelija 2013 ja 2009
Lapin käräjäoikeus, korkeakouluharjoittelija 2012

Luottamustehtävät:Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi, espanja, saksa

Otso Etelämäki

Otso avustaa asiakkaitamme laaja-alaisesti eri toimeksiannoissa, sekä toimii avustavana lakimiehenä toimistomme asianajajien laajemmissa toimeksiannoissa. Työskenneltyään toimistossamme lakimiesharjoittelijana syksystä 2016 lähtien on hänellä kokemusta laajasti eri oikeudenaloilta. Otso on suorittanut Asianajajaliiton asianajajatutkinnon syksyllä 2017 ja pro gradu-tutkielmansa hän kirjoitti maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä hallinto-oikeudelliseen lupaharkintaan liittyen.

Hän on ollut merkittynä oikeudenkäyntiavustajaluetteloon maaliskuusta 2018 lähtien, heti valmistumisensa jälkeen.

Erikoisalueet sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, rikosoikeus, tietosuoja-asiat, urheiluoikeus sekä oikeudenkäynnit

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen maisteri 2018, Lapin yliopisto

Työkokemus:

Asianajotoimisto Tempo, lakimiesharjoittelija 2016-2018, lakimies 2018-

Luottamustehtävät:

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry, klubimestari 2015

Kielitaito:

suomi, englanti

Eemeli Vilpponen

Katso CV

Koulutus:Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

Johanna Matero

Johanna Materon toimenkuvaan kuuluu konkurssipesien hoito, asiointi eri viranomaisten kanssa, dokumenttien hankinta ja aineistojen valmistelu sekä mm. oikeusturvaan ja oikeusapuun liittyvät hakemukset.

Katso CV

Koulutus:Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

Henna Bothas

Henna Bothaksen toimenkuvaan kuuluu asiointi eri viranomaisten kanssa, dokumenttien hankinta ja aineistojen valmistelu sekä perukirjojen laadinta ja avustaminen kuolinpesien hoitamisessa. Hennan toimenkuvaan kuuluu myös mm. oikeusturvaan ja oikeusapuun liittyvät hakemukset.

Lisäksi Henna hoitaa toimistomme laskutuksen ja ostoreskontran.

Katso CV

Koulutus:

Tradenomi 2014, Tampereen ammattikorkeakoulu

Työkokemus:

LähiTapiola 2014-2016

Luottamustehtävät:Kielitaito:

Kirsi Paajala

Kirsi Paajalan toimenkuvaan kuuluu asiakkaiden vastaanotto ja ajanvaraukset, asiointi eri viranomaisten kanssa, dokumenttien hankinta ja aineistojen valmistelu. Toimenkuvaan kuuluu myös perukirjojen laatiminen, laskutus sekä oikeusturvaan ja oikeusapuun liittyvät hakemukset.

Katso CV

Koulutus:Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

Kristina Holmqvist

Kristina on toimistomme lakimiesharjoittelija, joka avustaa asianajajia erityisesti perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Kristina opiskelee työnsä ohella oikeustiedettä Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä. Ennen toimistoomme siirtymistä Kristina on työskennellyt mm. pankissa ja syyttäjänvirastossa. Tällä hetkellä Kristina tekee pro gradu-tutkielmaansa uudesta lapsenhuoltolaista.

Katso CV

Koulutus:Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

suomi, ruotsi, englanti


Lue lisää

Janne Vuorilahti

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja, varatuomari

040 566 5160

janne.vuorilahti@tempolaw.fi


Lue lisää

Jarkko Lehtokannas

osakas, asianajaja

050 3111 151

jarkko.lehtokannas@tempolaw.fi


Lue lisää

Hanna Räihä-Mäntyharju

osakas, asianajaja, varatuomari

050 5993 503
@h_raiha

hanna.raiha-mantyharju@tempolaw.fi


Lue lisää

Tapio Pihlaja

osakas, asianajaja

050 5931 884

tapio.pihlaja@tempolaw.fi


Lue lisää

Pekka Warjus

asianajaja, varatuomari, ekonomi

0500 621 723

pekka.warjus@tempolaw.fi


Lue lisää

Teija Saraste

asianajaja, varatuomari

040 4554 691

teija.saraste@tempolaw.fi


Lue lisää

Iiris Härmä

asianajaja, varatuomari


Vanhempainvapaalla


Lue lisää

Otso Etelämäki

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

050 311 1153

otso.etelamaki@tempolaw.fi


Lue lisää

Eemeli Vilpponen

OTM, lakimies

0400 514 566

eemeli.vilpponen@tempolaw.fi


Lue lisää

Johanna Matero

toimistopäällikkö, asianajoassistentti

03 3123 5100

johanna.matero@tempolaw.fi


Lue lisää

Henna Bothas

asianajoassistentti

03 3123 5100

henna.bothas@tempolaw.fi


Lue lisää

Kirsi Paajala

asianajoassistentti

03 3123 5100

toimisto@tempolaw.fi


Lue lisää

Kristina Holmqvist

lakimiesharjoittelija

040 848 7482

kristina.holmqvist@tempolaw.fi

Yhteystiedot

Sijainti ja toimipaikan yhteystiedot

Toimisto

Hämeenkatu 15 B
33100 Tampere

Puhelin (03) 3123 5100

Faksi (03) 3123 5121

Sähköposti
toimisto@tempolaw.fi
etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

logot

Ota meihin yhteyttä