Palvelumme

Miten voimme palvella?

Yhtiöoikeus

Avustamme yrityksiä kaikissa lakiasioissa niiden toiminnan kaikissa vaiheissa. Palvelumme kattavat kaikki asiat yrityksen perustamisesta yhtiöoikeudellisiin erityiskysymyksiin ja ongelmatilanteisiin saakka. Asiakaskuntamme muodostuu pääasiassa pirkanmaalaisista pk-yrityksistä. Lisäksi asiakkainamme on huomattava määrä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.

Pyrimme aina yksittäistä asiaa ratkaistaessa löytämään ratkaisun, joka on tarkoituksenmukainen asiakkaan liiketoiminnan kannalta. Monesti asiakassuhteemme perustuvatkin pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka avulla tunnistamme paremmin kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toimintaympäristön.

Erityistilanteissa annettavan neuvonnan lisäksi laadimme asiantuntemuksella ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti kaikki yritystoiminnan kannalta tarpeelliset asiakirjat, kuten yhtiösopimukset, yhtiöjärjestykset sekä osakassopimukset. Yritysten ja niiden liiketoiminnan osto sekä myynti, sulautumiset, jakautumiset ja muut yritysjärjestelyt sekä niihin liittyvä verosuunnittelu kuuluvat toimistomme osaamisalueeseen.

Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

Erityisesti yritysten toimintaympäristö muodostuu oikeuksien ja niitä vastaavien velvoitteiden verkostosta. Oikeudet ja velvoitteet perustuvat yleensä erilaisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin. Asianajajillamme on laaja kokemus ja hyvä tuntemus erilaisista sopimusoikeudellisista kysymyksistä.

Yritysten oikeudelliseen vastuuseen liittyvät ongelmat ovat nousseet viime aikoina yhä keskeisempään asemaan. Asianajajamme pystyvät havaitsemaan oikeudelliseen vastuuseen liittyvät mahdolliset riskit jo ennakolta. Näiden riskien tunnistaminen on välttämätöntä, jotta riskit kyetään hallitsemaan jo sopimusta tehtäessä ja erityisesti myöhemmin sopimusta täytäntöönpantaessa.

Pitkäaikainen yhteistyö asiakkaidemme kanssa auttaa asianajajiamme ymmärtämään kunkin asiakkaan liiketoimintaa. Näin voimme entistä tehokkaammin edistää näiden tavoitteiden saavuttamista myös erilaisten sopimusmenettelyjen avulla.

Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisten sopimusten laadinnassa. Usein on järkevää kääntyä puoleemme jo neuvotteluvaiheessa, jolloin voimme varmistaa asiakkaan tavoitteiden mukaisen ja oikeudellisesti turvallisen lopputuloksen toteutumisen.

Asianajajamme ovat luonnollisesti asiakkaidemme käytössä myös silloin, kun sopimuksen ehtoja on rikottu. Erilaisten vaatimusten esittäminen edellyttääkin yleensä nopeaa reagointia sopimusrikkomusten yhteydessä.

Maksukyvyttömyys

Joskus yritystoiminta ei onnistu suunnitelmien mukaisella tavalla. Yrityksen taloudellista tilaa voidaan yrittää parantaa joko vapaaehtoisen saneerausmenettelyn tai yrityssaneerauslain mukaisen menettelyn avulla. Mikäli saneeraustoimenpiteet eivät riitä parantamaan yrityksen taloudellista tilaa, on edessä konkurssimenettely.

Asianajajillamme on laaja luottamus julkisyhteisöjen, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden yksityisten velkojien joukossa. Tämän johdosta toimimme jatkuvasti eri rooleissa konkurssimenettelyn kaikilla osa-alueilla. Lisäksi meillä on pitkäaikainen kokemus yrityssaneerauslain mukaisista selvittäjän tehtävistä. Kokemus on olennainen edellytys tehokkaaseen ja menestyksekkääseen asioiden hoitamiseen ja erityisesti maksukyvyttömyystilanteisiin valmistautumiseen joko velkojan tai velallisen puolella.

Hoidamme ammattitaidolla myös maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvät takaisinsaanti- ja muut oikeudenkäynnit.

Työoikeus

Henkilöstö on monesti tärkein yksittäinen asia yritysten toiminnan kannalta. Onnistunut henkilöstöpolitiikka ja erityisesti henkilöstöasioiden asianmukainen hoitaminen on välttämätöntä yritysten häiriöttömälle liiketoiminnalle. Työoikeudelliset asiat aiheuttavatkin usein tarpeettomia ongelmia.

Työoikeudelliset toimeksiannot ovat keskeistä työtämme. Laajan kokemuksemme perusteella hoidamme asiantuntevasti erilaisten työoikeuteen liittyvien asioiden suunnittelun ja toteuttamisen. Osaamisalueemme kattaa myös työsopimussuhteen päättämistilanteisiin ja henkilöstön vähentämiseen liittyvät asiat kuten esimerkiksi yhteistoimintamenettelyt.

Olemme avustaneet myös työntekijöitä heidän työsuhteensa laittomiin päättämisiin liittyvissä asioissa ja muissa ongelmatilanteissa.

Tarvittaessa edustamme asiakkaitamme myös muissa työsuhteisiin liittyvissä riita- sekä työturvallisuusasioissa.

Kiinteistöoikeus, asuminen ja rakentaminen

Kiinteistö- ja rakennusoikeudellisia ongelmatilanteita esiintyy yhä useammin. Myös näihin asioihin liittyvät riskit tiedostetaan nykyisin entistä paremmin.

Kiinteistön kaupassa myyjän vastuu kauppaan vaikuttavien tietojen antamisesta sekä erityisesti antamiensa tietojen oikeellisuudesta on nykyisin yhä korostuneempaa. Lisäksi erilaiset aliurakointijärjestelyt ovat yleistyneet rakennusalalla merkittävästi . Rakennusurakoiden jakautuminen yhä useammalle aliurakoitsijalle on tehnyt tilaajien ja urakoitsijoiden välisistä sopimus- ja vastuusuhteista yhä monimutkaisempia. Niinpä erilaisilla rakentamista koskevilla sopimuksilla on entistä suurempi merkitys osapuolten oikeudelliselle asemalle.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa rakentamiseen, asuntoihin, kiinteistöihin ja maankäyttöön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Osallistumme asiakkaidemme avustajina rakentamista ja maankäyttöä koskeviin neuvotteluihin. Lisäksi avustamme asiakkaitamme rakentamista ja maankäyttöä koskevien sopimuksien ja muiden asiakirjojen laatimisessa.

Asianajajamme avustavat asiakkaitamme myös rakentamiseen, maankäyttöön sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Perintöoikeus

Perintöasioihin kannattaa varautua jo ennakolta. Laadimme asiakkaille testamentteja ja neuvomme perintöoikeudellisissa asioissa. Elinaikana annettavat lahjat (ennakkoperinnöt) ovat usein hyvä tapa minimoida tulevaa perintöverotusta ja opastamme myös näissä asioissa sekä laadimme tarvittavat asiakirjat.

Hoidamme perunkirjoitukset ammattitaidolla ja teemme perinnönjakokirjoja osakkaiden pyynnöstä silloin, kun jaosta päästään sopimukseen. Riitaisessa tapauksessa tai jonkun osakkaan ollessa passiivinen kuolinpesään tarvitaan yleensä oikeuden määräämä pesänselvittäjä ja/tai -jakaja. Toimistomme asianajajilla on pitkä kokemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävistä ja olemme käytettävissä myös niihin.

Avioliitto, rekisteröity parisuhde, avoliitto ja lapset

Yhteisen talouden purkautumiseen joko avioeron tai avoliiton päättymisen seurauksena voi liittyä monenlaisia oikeudellisia ongelmia. Omaisuuden jakamiseen liittyvillä ratkaisuilla on usein huomattava taloudellinen merkitys eroaville puolisoille. Etukäteen asioihin on mahdollisuus varautua avioehtosopimuksella tai testamentilla. Näiden asiakirjojen laatimisesta asianajajillamme on vankka kokemus.

Omaisuuden jakoon ei aina liity erimielisyyttä ja asianajajamme laativat osituskirjoja sovinto-osituksessa tai omaisuuden erottelussa. Riitaisissa tapauksissa avustamme asiakkaitamme omaisuuden jaossa tai toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana. Toimistomme asianajajilla on pitkä kokemus pesänjakajan tehtävistä omaisuuden osituksessa ja erottelussa.

Hoidamme ammattitaidolla myös lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä asioita. Asianajajamme ovat osallistuneet myös huostaanottoriitojen käsittelyyn hallintotuomioistuimissa.

Riitojen ratkaisu

Asianajajillamme on laaja kokemus erilaisten siviilioikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta. Olemme onnistuneet ratkaisemaan merkittävän osan asiakkaidemme ja heidän vastapuolensa välisistä riidoista neuvottelemalla. Tämä on usein nopein ja taloudellisesti järkevin tapa toimia riitatilanteessa. Jos sopua ei synny, on tuomioistuinprosessi usein ainoa vaihtoehto. Riitatilanteissa pyrimme aina saavuttamaan päämiehemme kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen joko sovinnon tai oikeudenkäynnin kautta.

Yleisten tuomioistuinten lisäksi toimimme myös erityistuomioistuimissa kuten markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa, vakuutusoikeudessa ja erilaisissa muutoksenhakulautakunnissa.

Asianajajamme esiintyvät säännöllisesti asiamiehinä välimiesmenettelyissä. Heillä on kokemusta ja erityistä asiantuntemusta myös välimiehenä toimimisesta.

Tuomioistuin- ja välimiesmenettelyn lisäksi avustamme asiakkaitamme sovitteluun liittyvissä asioissa. Osa toimistomme asianajajista on myös Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita.

Rikosoikeus

Lakimiehillämme on kokemusta vaikeidenkin rikosasioiden hoitamisesta. Olemme avustaneet niin rikoksesta epäiltyjä kuin rikoksen uhrejakin. Etenkin rikoksesta syytetyn oikeusturva edellyttää tavallisesti asianajajan apua sekä esitutkintavaiheessa että varsinaisessa tuomioistuinkäsittelyssä.

Rikoksen uhri eli asianomistaja tarvitsee usein asiantuntevaa apua vahingonkorvausvaatimusten ja syyttäjän vaatimuksista poikkeavien rangaistusvaatimusten esittämiseen. Tarvittaessa laadimme myös tutkintapyyntöjä asiakkaidemme puolesta. Laadimme päämiehiemme puolesta korvausvaatimukset oikeudelle sekä avustamme heitä rikosoikeudenkäynneissä käräjäoikeuksissa ja muissa oikeusasteissa.

Rikoksesta syytetyllä on joissakin tapauksissa varallisuudestaan riippumatta oikeus saada puolustaja asiaa ajamaan valtion varoin. Muussa tapauksessa rikoksesta epäilty tai syytetty voi saada tilanteesta riippuen julkista oikeusapua. Lakimiehemme selvittävät tapauskohtaisesti mahdollisuudet julkisen puolustuksen tai oikeusavun saantiin.

Yhtiöoikeus

Lue lisää

Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

Lue lisää

Maksukyvyttömyys

Lue lisää

Työoikeus

Lue lisää

Kiinteistöoikeus, asuminen ja rakentaminen

Lue lisää

Perintöoikeus

Lue lisää

Avioliitto, rekisteröity parisuhde, avoliitto ja lapset

Lue lisää

Riitojen ratkaisu

Lue lisää

Rikosoikeus

Lue lisää

”Kokonaisvaltaista palvelua yrityksille ja yksityishenkilöille”

Yrityksemme esiteltynä

Pirkanmaalaista asianajotoimintaa Tempon talossa kohta jo 40 vuotta

Asianajotoimisto Tempo Oy palvelee niin yhtiöitä ja yhteisöjä kuin yksityisiäkin henkilöitä.
Asianajotoimintaa Asianajotoimisto Tempo Oy:n tiloissa on kohta harjoitettu jo 40 vuotta.

Toimistomme ammattitaitoiset asianajajat ja muu henkilökunta on käytettävissänne kaikissa oikeudellisissa asioissa.

Tärkeitä osaamisalueitamme ovat pk-yritykset, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja rakentaminen. Meitä lähellä olevia toimialoja ovat sopimusoikeus, konkurssit, yrityssaneeraukset ja työoikeus. Toimeksiantomme kattavat myös perinteiset perhe-, jäämistö- ja rikosoikeuden.

Toimistomme on The European Network -jäsen, jossa on jäseninä asianajotoimistoja kolmestatoista Euroopan maasta ja jäsenmäärä lisääntyy tulevaisuudessa edelleen. Tätä kautta toimistollamme on nopeat ja luotettavat yhteydet eurooppalaisiin asianajotoimistoihin.

Ajankohtaista

Muutoksia

21.11.2017

Asianajotoimisto Tempo Oy on lunastanut Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy:n aikaisemmin omistamat Asianajotoimisto Tempo Oy:n osakkeet. Asianajotoimisto Tempo Oy:n osakkaina jatkavat asianajaja Janne Vuorilahti, asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju ja asianajaja Jarkko Lehtokannas.

Edunvalvontavaltuutuksesta

7.8.2017

Suomessa on ollut voimassa hieman yli kymmenen vuotta laki edunvalvontavaltuutuksesta. Sen nojalla henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitaan, mikäli hän tulee esimerkiksi sairauden takia kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtuutus voidaan rajoittaa koskemaan vain tiettyjä oikeustoimia tai se voi olla hyvinkin kokonaisvaltainen. Valtuutus voi koskea sekä taloudellisia asioita että henkilöä koskevia asioita kuten esimerkiksi suostumuksen antamista sairaanhoidon toimenpiteisiin. Valtuutuksessa voidaan määritellä myös vara- sekä toissijainen valtuutettu.

 

Yleinen edunvalvonta on maassamme monissa yhteyksissä todettu ruuhkaiseksi, eivätkä oikeusaputoimistojen resurssit aina riitä huolehtimaan kaikista edunvalvonnan piirissä olevien asioista siinä määrin, kuin olisi tarpeellista. Valtuutuksen avulla valtuuttaja voi myös itse valita, kenen haluaa hoitavan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa sen, ettei valtuutetun tarvitse tehdä vuositiliä maistraatille eikä hakea lupia omaisuuden myyntiin.

 

Elämä on arvaamatonta. Edunvalvontavaltuutus on joustavuutensa takia erittäin käyttökelpoinen, ja sitä voi tarvittaessa myöhemmin muuttaa niin kauan kuin terveydentila sen sallii. Valtuutus on mahdollista tehdä myös kotikäynnillä, jos toimistoomme saapuminen on hankalaa. Annamme mielellämme lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta.

Korkein oikeus linjasi senioriasumista – Tamperelainen taloyhtiö sai ottaa huoneiston haltuun alaikäiseltä osakkeenomistajalta.

2.5.2017

Toinen kantajista oli ostanut huoneistonsa hallintaan oikeuttavat osakkeet alle 30-vuotiaana ja asui huoneistossa lähes saman ikäisen ystävänsä kanssa. Taloyhtiö oli ns. senioritalo, jonka yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistossa asuvan tai ainakin yhden ruokakuntaan kuuluvan tuli olla täyttänyt 55 vuotta.

Kantajat olivat rikkoneet selkeää yhtiöjärjestysmääräystä varoituksista huolimatta ja taloyhtiö oli yhtiökokouksessaan päättänyt huoneiston hallintaan ottamisesta kolmen vuoden määräajaksi. Kantajat moittivat yhtiökokouksen päätöstä ja vaativat päätöksen julistamista pätemättömäksi.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi ottaa osakkaan huoneiston yhtiön hallintaan, jos osakehuoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksen määräystä. Huoneistoa ei kuitenkaan saa ottaa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on ainoastaan vähäinen merkitys. Kaikki oikeusasteet katsoivat, että yhtiöjärjestyksen rikkominen oli ylittänyt sille asetetun oleellisuuskynnyksen. Hovioikeuden näkemyksen mukaan kantajien rikkomus oli ainoastaan vähäinen, eikä taloyhtiöllä siten olisi ollut käytettävissään oikeussuojakeinoa osakkeenomistajan selvää yhtiöjärjestysrikkomusta kohtaan.

Korkein oikeus katsoi, että yhtiön muilla osakkeenomistajilla oli osakkeet ostaessaan ollut oikeus luottaa siihen, että yhtiön asukkaat täyttävät yhtiöjärjestyksessä asetetut vaatimukset. Edelleen, Korkein oikeus linjasi, että yhtiön tuli voida puuttua selvään ja yhtiön toiminta-ajatuksen kannalta keskeisen yhtiöjärjestysmääräyksen vastaiseen menettelyyn.

Ratkaisu on maanlaajuisesti merkittävä kaikkien senioritalojen kannalta, sillä päinvastainen ratkaisu olisi tarkoittanut sitä, ettei ikärajoja koskevien yhtiöjärjestysmääräysten rikkomiseen olisi jatkossa pystytty enää puuttumaan.

Kirjoittaja on asianajaja Tapio Pihlaja, joka on erikoistunut mm. asunto-osakeyhtiöasioihin. Toimistomme asianajajat ovat käytettävissänne myös muissa vastaavissa asioissa.

Linkki ratkaisutekstiin:

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1493291617146.html+

Sopimuksesta ja lojaliteetista

6.2.2017

Sopimusten merkitys kasvaa yhteiskunnassa jatkuvasti ja sopimuskulttuuri on muuttunut. Monesti sopimusta tehdessä pyritään ajamaan kaikin tavoin omaa etua ja saattamaan oma tilanne mahdollisimman edulliseksi vastapuolen eduista välittämättä. Mutta milloin vastapuolen etu tulisikin ottaa huomioon?

Niin sanottu lojaliteettivelvollisuus korostuu varsinkin, jos kyse on pitkäkestoisesta sopimuksesta, kuten työ- tai urakkasopimus. Työsopimuslaissa on säännöksiä, esimerkiksi 2 luvun 1 §, joiden on katsottu määräävän molemmille sopimuksen osapuolille velvollisuuden ottaa kohtuudella huomioon vastapuolen edut. Lojaliteettiin liittyy vahvasti myös tiedonantovelvollisuus, joka on voimassa sekä sopimusta tehtäessä että sopimuksen kestäessä. Tämä velvollisuus on lojaliteettia konkreettisempi, sillä sen täyttämiseen tähtäävät toimet ovat näkyvämpiä kuin abstraktin toisen etujen huomioimisen, joka voi tapahtua monella eri tavalla.

Lojaliteettivelvollisuutta koskevia korkeimman oikeuden ratkaisuja ovat esimerkiksi KKO 1993:130 ja KKO 2007:72. Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ensimmäiset aihetta käsitelleet kirjoitukset on julkaistu 1990-luvun alussa.

Velvollisuus pohjautuu monessa tapauksessa oikeusperiaatteeseen, eikä sen rikkomisesta voi useinkaan aiheutua välittömiä sanktioita. Kuitenkin monesti vastapuolen etujen huomioiminen tuo hyötyjä myös itselle, kun sopimuksen täyttäminen puolin ja toisin helpottuu sekä nopeutuu sen myötä. Näin toimiessaan voidaan yrityksen katsoa myös nostavan ns. goodwill-arvoaan, erityisesti nykyisessä sosiaalisen median ja tykkäysten maailmassa.

Työsopimuslaki uudistuu

19.1.2017

Työsopimuslakiin on tullut muutoksia, joiden tarkoituksena on madaltaa yritysten työllistämiskynnystä, sekä parantaa kasvuedellytyksiä. Olennaisimmat muutokset liittyvät koeaikaehtoon sekä työsuhteen määräaikaisuuteen.

 

Jatkossa koeajan enimmäispituus pitenee neljästä kuuteen kuukauteen ja lisäksi työnantajalla on mahdollisuus jatkaa koeaikaa työntekijän työkyvyttömyyteen tai perhevapaaseen liittyvien poissaolojen johdosta.  Pitkäaikaistyöttömän saa jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta.

 

Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee pääsääntöisesti neljään kuukauteen.

 

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden alusta 2017.

Tutustu työntekijöihin

”Toimistomme on euroopanlaajuisen
The European Network -yhteistyöverkoston jäsen.”

Henkilökunta

Tempon tekijät

Janne Vuorilahti

Janne Vuorilahti on toiminut asianajajan tehtävissä vuodesta 1993 lähtien. Tempossa ja sitä edeltäneissä asianajotoimistoissa Vuorilahti on työskennellyt 1997 lähtien. Hän on vastannut PK-yritysten sopimusasioista laaja-alaisesti ja hoitanut niihin liittyviä toimeksiantoja sekä yleisissä tuomioistuimissa että välimiesoikeudessa.

Insolvenssiasiat ovat yksi Vuorilahden päätoimialoista. Vuorilahdella on ollut useita luottamustehtäviä Suomen Asianajajaliitossa. Hän on toiminut Suomen Asianajajaliiton Hämeen osaston puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Asianajajaliiton hallituksen jäsen.

Vuorilahti on myös Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen.

Erikoisalueet sopimusoikeus, yritysjuridiikka, insolvenssiasiat, välimiesmenettely

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen kandidaatti 1992
Varatuomari 1993
Asianajaja 1996

Työkokemus:

Hämeenlinnan seudun Osuuspankki, pankkilakimies 1992
Orimattilan tuomiokunta, notaari 1992-1993
Asianajotoimisto Ratia & Pohja Oy, Lahti, avustava lakimies, asianajaja 1993-1997
Asianajotoimisto Paldanius & Mäkelä Oy, Tampere, avustava lakimies, asianajaja 1997-2001
Asianajotoimisto Paldanius & Mäkelä Oy, osakas ja hallituksen jäsen 2002-
Asianajotoimisto Tempo Oy (ent. Asianajotoimisto Paldanius & Mäkelä Oy), toimitusjohtaja 2010-

Luottamustehtävät:

Suomen Asianajajaliiton Hämeen osasto, hallituksen jäsen, puheenjohtaja 2000-
Suomen Asianajajaliiton hallitus, varajäsen 2012-2013
Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsen 2014-2017

Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi, saksa

Jarkko Lehtokannas

Jarkko Lehtokannas on työskennellyt Asianajotoimisto Tempossa ja sitä edeltäneissä asianajotoimistoissa vuodesta 2007 lähtien. Toimiston osakkaaksi hänet on kutsuttu 2012. Lehtokannas vastaa päätoimialanaan asiakkaidemme kiinteistöoikeuteen ja rakentamiseen liittyvistä toimeksiannoista. Hän hoitaa niihin liittyviä toimeksiantoja säännöllisesti myös yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesoikeudessa. Lehtokannas toimii myös käräjäoikeuden määräämänä pesänhoitajana ja selvittäjänä yritysten konkurssi- ja saneerausmenettelyissä.

Lehtokannas toimii päätyönsä ohella Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontalakimiehenä.

Erikoisalueet sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kiinteistöoikeus ja rakentaminen, yhtiöoikeus, työoikeus ja insolvenssioikeus

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen kandidaatti 2007

Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

Hanna Räihä-Mäntyharju

Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtaja

Hanna Räihä-Mäntyharjun erikoistumisalueena ovat perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus sekä sovittelu, välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hanna Räihä-Mäntyharjulla on vankka kokemus pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävistä. Hän on saanut Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen ja hän on toiminut välimiehenä. Hanna Räihä-Mäntyharju on myös kokenut luennoitsija ja kouluttaja.

Hanna Räihä-Mäntyharjulla on ollut ja on edelleen lukuisia luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa. Tällä hetkellä hän toimii mm. Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtajana.

Erikoisalueet perheoikeus, perintöoikeus, sopimusoikeus, oikeudenkäynnit, välimiesmenettely ja sovittelu

Katso CV

Koulutus:

HHJ-koulutus 2007 (hyväksytty hallituksen jäsen), Oulun kauppakamarin Kajaanin kauppakamari-osasto ja Kainuun Etu Oy
Liikkeenjohdon PD 2003, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Yritystalouden perusopintokokonaisuus (16 ov) 1998, Joensuun yliopiston vaatimusten mukaan, Kainuun kesäyliopisto
Varatuomari, Kajaanin käräjäoikeus 1997
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 1995

Työkokemus:

Asianajotoimisto Tempo Oy, asianajaja 2013-, osakas 2014-
Asianajotoimisto Botnia Oy, asianajaja ja osakas 2009-2013, hallituksen puheenjohtaja 2011-2013
Asianajotoimisto Räihä Ky, asianajaja ja yrittäjä 2002-2009
Asianajotoimisto Pekka Räihä Ky, avustava lakimies 1997-2000, asianajaja 2000-2001

Luottamustehtävät:

- Suomen Asianajajaliitto, lukuisia luottamustehtäviä, mm. Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtaja 2016-, Hämeen osaston hallituksen puheenjohtaja 2015 - 2016 , Suomen Asianajajaliiton hallituksen jäsen 2010-2013, IT-valiokunnan puheenjohtaja 2010-2013, CCBE:n valtuuskunnan jäsen 2010-2013 ja puheenjohtaja 2013, asianajajatutkintolautakunnan jäsen 2013-2016, hallituksen varajäsen 2008-2009, asianajosihteeripäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 2007-2013, eettisen valiokunnan jäsen 2007-2016, asianajajatutkintoa uudistaneen työryhmän jäsen, Oulun osaston hallituksen puheenjohtaja 2004-2008, valtuuskunnan jäsen 2004-2008, valtuuskunnan menettelytapavaliokunnan jäsen 2004-2008, oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen 2005-2007
- Kainuun Yrittäjät ry, hallituksen jäsen 2007-2009
- Kajaanin Yrittäjät ry, hallituksen jäsen 2006-2009, sihteeri 2006-2009
- Kajaanin Yrittäjänaiset ry, hallituksen varapuheenjohtaja 2006-2009, 60-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja 2006-2007
- Kainuun Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen 2006-2010
- Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Kainuun osasto ry, hallituksen jäsen 1996, sihteeri-rahastonhoitaja 1997-1999, 70-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja 2006-2008
- Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto, hoitokunnan jäsen 2006-2009
- Kainuun korkeakouluyhdistys ry (ylläpitää kesäyliopistoa), hallituksen jäsen 1998-2007, varapuheenjohtaja 2003-2007

Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi

Pekka Warjus

Pekka Warjuksen työuraan ovat kuuluneet mm. Oy Tampella Ab ja Metsä Group. Hän on toiminut yrityslakimiehenä yli 20 vuoden ajan vastuualueenaan yrityksen lakiasiat maailmanlaajuisesti. Uransa aikana hän on ollut mukana lukuisissa yrityskaupoissa ja -järjestelyissä Suomessa ja yli 20 eri maassa. Hän on vastannut yritysten sopimusasioista ja selvitellyt niihin liittyviä riitaisuuksia.

Warjus on hankkinut erityisosaamista yrityksen kiinteistö- ja ympäristölupa-asioissa sekä toiminut asunto- ja rakennushankkeissa juridisena neuvonantajana. Hän on toiminut yrityksen eri tehtävissä USA:ssa 5 vuoden ajan. Veroasioihin Warjus on perehtynyt yrityksen veroasioista vastaavana päällikkönä.

Warjus on Tampereen kauppakamarin finanssivaliokunnan jäsen sekä International Fiscal Association -veroasiantuntijajärjestön jäsen.

Erikoisalueet yritysjuridiikka, sopimusoikeus, verotus, yritysjärjestelyt ja ympäristöoikeus

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen kandidaatti 1975
Varatuomari 1979
Ekonomi 1979
Asianajaja 2009

Työkokemus:

Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy 2008-2014, asianajaja, Tampereen yksikön johtaja
Asianajotoimisto Smith, Gambrell & Russell, Atlanta, Georgia, USA, vieraileva asianajaja 2008
Metsä Group, konsernin yhtiölakimies 1992-2007
Tampella konserni, lakimies, veroasiainpäällikkö 1979-1986
Tampella konserni, tytäryhtiön (USA) talousjohtaja, toimitusjohtaja 1986-1992

Luottamustehtävät:

Tampereen kauppakamari, laki- ja verovaliokunta 1998-2014, finanssivaliokunta 2015-
Suomalais-amerikkalainen kauppakamari USA, Atlanta, hallituksen jäsen 1986-1991
Tammerkosken nuorkauppakamari ry., jäsen, phj 1985

Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi, saksa, espanja

Tapio Pihlaja

Tapio Pihlajan erikoistumisalueena ovat erityisesti kiinteistöihin, asumiseen, sekä rakentamiseen liittyvät toimeksiannot, sekä oikeudenkäynnit. Lisäksi Pihlajalla on kokemusta mm. vahingonkorvaus- ja insolvenssiasioista. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi Pihlaja on hyväksytty vuonna 2015.

Erikoisalueet sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kiinteistö-, ja insolvenssiasiat, sekä oikeudenkäynnit

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen maisteri 2011

Työkokemus:

Asianajotoimisto Tempo Oy, asianajaja, 2016 -
Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy, asianajaja 2013 – 2016
Svea Perintä Oy, lakimies 2011 - 2013


Luottamustehtävät:Kielitaito:

Suomi, englanti

Aleksi Pakkanen

Aleksi Pakkanen on siirtynyt Asianajotoimisto Tempon palvelukseen tammikuussa 2017. Ennen Tempoon siirtymistä Pakkanen on toiminut avustavan lakimiehen tehtävissä asianajotoimistossa, syyttäjän tehtävissä kuin myös käräjäoikeuden palveluksessa. Pakkanen on suorittanut tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin vuonna 2015 Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tämän jälkeen Pakkanen on jatkanut käräjätuomarina vuoden 2016. Pakkasella on työuran pituuteen nähden vankka kokemus rikosoikeudesta sekä oikeudenkäynneistä.

Erikoisalueet rikos- ja vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit

Katso CV

Koulutus:Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

suomi ja englanti (työkielet, suullinen ja kirjallinen)

Iiris Kukkonen

Iiris Kukkonen on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon vuonna 2015.

Erikoisalueet rikosoikeus, sopimusoikeus, työoikeus, kiinteistö- ja asuntokauppaoikeus

Katso CV

Koulutus:

Oikeustieteen maisteri 2013

Työkokemus:

Asianajotoimisto Tempo Oy, lakimies 2014-
Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy 2014
Asianajotoimisto Ferenda Oy, lakimiesharjoittelija 2013 ja 2009
Lapin käräjäoikeus, korkeakouluharjoittelija 2012

Luottamustehtävät:Kielitaito:

suomi, englanti, ruotsi, espanja, saksa

Johanna Matero

Johanna Materon toimenkuvaan kuuluu asiakkaiden vastaanotto ja ajanvaraukset, asiointi eri viranomaisten kanssa, dokumenttien hankinta ja aineistojen valmistelu sekä mm. oikeusturvaan ja oikeusapuun liittyvät hakemukset.

Katso CV

Koulutus:Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

Henna Uusimäki

Henna Uusimäen toimenkuvaan kuuluu asiakkaiden vastaanotto ja ajanvaraukset, asiointi eri viranomaisten kanssa, dokumenttien hankinta ja aineistojen valmistelu sekä mm. oikeusturvaan ja oikeusapuun liittyvät hakemukset.

Katso CV

Koulutus:

TAMK 2014 / taloushallinnon tradenomi

Työkokemus:

LähiTapiola, korvauskäsittelijä 2014-2016

Luottamustehtävät:Kielitaito:

Otso Etelämäki

Otso avustaa toimistomme henkilökuntaa eri toimeksiannoissa, esimerkiksi tiedonhaun ja kokousmuistioiden muodossa. Otso asioi myös viranomaisten kanssa ja valmistelee eri asiakirjoja.

Katso CV

Koulutus:

Lapin yliopisto, oikeustieteet 2013 -
Oikeusnotaari syyskuu 2016

Työkokemus:Luottamustehtävät:Kielitaito:

suomi, englanti


Lue lisää

Janne Vuorilahti

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja, varatuomari

040 566 5160

janne.vuorilahti@tempolaw.fi


Lue lisää

Jarkko Lehtokannas

osakas, asianajaja

050 3111 151

jarkko.lehtokannas@tempolaw.fi


Lue lisää

Hanna Räihä-Mäntyharju

osakas, asianajaja, varatuomari

050 5993 503
@h_raiha

hanna.raiha-mantyharju@tempolaw.fi


Lue lisää

Pekka Warjus

asianajaja, varatuomari, ekonomi

0500 621 723

pekka.warjus@tempolaw.fi


Lue lisää

Tapio Pihlaja

asianajaja

050 5931 884

tapio.pihlaja@tempolaw.fi


Lue lisää

Aleksi Pakkanen

OTM, varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

050 3111 030

aleksi.pakkanen@tempolaw.fi


Lue lisää

Iiris Kukkonen

OTM, lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

050 5267 359

Suorittamassa tuomioistuinharjoittelua 1.12.2016 - 30.11.2017


Lue lisää

Johanna Matero

asianajoassistentti

(03) 3123 5100

johanna.matero@tempolaw.fi


Lue lisää

Henna Uusimäki

asianajoassistentti

03 3123 5100

henna.uusimaki@tempolaw.fi


Lue lisää

Otso Etelämäki

harjoittelija, oikeustieteen ylioppilas

03 3123 5116

otso.etelamaki@tempolaw.fi

Yhteystiedot

Sijainti ja toimipaikan yhteystiedot

Toimisto

Hämeenkatu 15 B
33100 Tampere

Puhelin (03) 3123 5100

Faksi (03) 3123 5121

Sähköposti
etunimi.sukunimi@tempolaw.fi

logot

Ota meihin yhteyttä